Oglas za radno mjesto – PROJEKTNI ASISTENT/ICA

Na temelju Članka 49. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda Upravni odbor raspisuje i objavljuje:

 

Oglas

za prijem u radni odnos na određeno nepuno radno vrijeme za radno mjesto PROJEKTNI ASISTENT/ICA na provedbi projekta „FITKIDS“

  jedan (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema (SSS) ekonomske ili upravne struke,
 • vozačka dozvola „B“ kategorije,
 • poznavanja rada na PC,
 • komunikacijske sposobnosti.

U radni odnos ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vodi sudski postupak pred nadležnim sudom.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda, https://zsugsb.hr  objavit će se vrijeme i dan održavanja intervjua.

Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice)
 • preslika vozačke dozvole
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja Odluke o prijemu u radni odnos.

 

Probni rad traje tri (3) mjeseca.

 

Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod na adresu:

 

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA
Stanka Vraza 2a , Slavonski Brod.
s naznakom: „Oglas za radno mjesto PROJEKTNI ASISTENT/ICA – ne otvaraj“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda  zadržava pravo poništenja Oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.