JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROGRAMA

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE

JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SLAVONSKOG BRODA U 2018. GODINI

I.

Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge članice Zajednice, da prijave  programe / projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu.

 

II.

 

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju:

 • članice Zajednice sa sjedištem na području grada Slavonskog Broda , a koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u Registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda i u Registar neprofitnih organizacija;
 • članice koje imaju osigurane temeljne uvjete za provođenje svoje sportske djelatnosti, a to su:
 • Vlastiti ili iznajmljeni sportski objekt prilagođen potrebama te sportske udruge i pravilima sporta, minimum sportske opreme i rekvizita, odgovarajući broj stručnih radnika koji organiziraju i vode sportsku školu, treninge i natjecanja;
 • Treninge mora sportska udruga organizirati i provoditi, te sudjelovati na službenim natjecanjima sukladno sustavu i kalendaru natjecanja Nacionalnog Saveza ( člana HOO).
 • Sportsku školu mora sportska udruga organizirati i provoditi u skladu s odgovarajućim planom i programom uz osiguranje stručnih osoba za rad u sportu.

 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu nemaju:

 • članice za koje se utvrdi da nisu uredno ispunjavali obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o sufinanciranju javnih potreba u sportu za 2017. godinu;

 

III.

 

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se dostavljaju svim članicama elektronskim putem a mogu se preuzeti i osobno u uredu Zajednice.

Uz obrasce (opći obrazac i obrasci opisa programa i proračuna programa) potrebno je dostaviti:

 1. Program rada udruge za 2018. godinu koji će obuhvatiti sve aktivnosti udruge koje će tijela udruge provesti u navedenom razdoblju a za čije se provođenje traži sufinanciranje u 2018. godini ;
 2. Program natjecanja udruge ;
 3. obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS
 4. Presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba – trenera – koje će realizirati prijavljeni program (diploma o stručnoj osposobljenosti ili licenca za trenere) ;
 5. Potvrdu o članstvu u Nacionalnom savezu, koji je član HOO ;
 6. Ovjerene i potpisane zapisnike sa posljednje Izborne skupštine udruge i Izvještajne skupštine udruge ;
 7. Presliku Statuta udruge usklađenog prema važećim Zakonima Republike Hrvatske (za udruge koje se prvi puta javljaju na javni poziv te za udruge koje su mijenjale Statut u proteklih godinu dana) ;
 8. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske ;
 9. Presliku rješenja udruge o upisu u registar sportskih djelatnosti ;
 10. Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u ;
 11. Izvješće o radu udruge u 2016. i prvih devet (9) mjeseci 2017. godine, te Završni račun za 2016. godinu (za udruge koje isto nisu dostavile do dana objave Javnog poziva) ;
 12. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o sufinanciranju) ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (dostavlja se najkasnije prilikom potpisivanja ugovora) ;
 13. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

 

IV.

 

Temeljem važećeg Pravilnika o vrednovanju sportskih udruga na području grada Slavonskog Broda Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda vršiti će odabir i izraditi prijedlog sufinanciranja programa te temeljem čl. 49. Statuta Zajednice utvrditi  prijedlog programa javnih potreba u sportu  za 2018. godinu.

 

V.

 

Odobrenim sredstvima smiju se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali provođenjem programa/projekta. Pod prihvatljivim troškovima podrazumijevaju se:

 • troškovi najma dvorane i sportskih terena, troškovi sportskih objekata za održavanje treninga i natjecanje sportaša
 • troškovi stručnog trenera i sportskih djelatnika za provođenje projekta/programa
 • troškovi natjecanja – kotizacija, članarina, troškovi sudaca i delegata, troškovi službenih osoba na natjecanjima, troškovi prijevoza, nabava medalja i pehara i sl.
 • troškovi prehrane ukoliko su izravno vezani uz provedbu projekta/programa (uz obrazloženje, umjereni i opravdani)
 • troškovi nabavke opreme nužne za provedbu projekta/programa koja mora biti specificirana po vrsti i iznosu
 • grafičke i usluge oblikovanja (letci, brošure, majice i sl.)
 • troškovi putovanja (trebaju biti umjereni i opravdani) i mogu biti isključivo u svrhu obavljanja osnovnih aktivnosti udruge
 • troškovi smještaja priznaju se jedino ako su neposredno povezani s provedbom projektnih/programskih aktivnosti i to do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno tri (3) zvjezdice (hotel, apartman, privatni smještaj)
 • putni troškovi (putni nalozi) koji mogu biti isključivo u svrhu obavljanja osnovnih aktivnosti kluba
 • knjigovodstvene (računovodstvene) usluge
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa/projekta (uredski materijal, telefon, Internet, pošta, komunalne usluge i sl.)

 

VI.

 

Pod neprihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

 • kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova,
 • plaćanje troškova profesionalnih sportaša,
 • plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima,
 • troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekta financiraju iz drugih izvora,
 • donacije u dobrotvorne svrhe,
 • troškovi organizacije domjenaka,
 • zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima,
 • ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi,
 • drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta/programa

 

VII.

 

Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu dostavljaju se poštom ili neposrednom dostavom do 27.11.2017. godine.

 

Prijedlozi programa za Javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda za 2018. god. predaju se na adresu:

 

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA

Stanka Vraza 2a

35000 SLAVONSKI BROD

 

s napomenom:

 

”JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SLAVONSKOG BRODA U 2018. GODINI’

 

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 035/410-110 ili e-mail: sport-sb@sb.t-com.hr

 

VIII.

 

Sve udruge čiji programi ili dijelovi programa budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda u 2018. godini o istome će biti obaviješteni elektroničkim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

 

U Slavonskom Brodu 27.10.2017.

 

                                                                                                                                                     Predsjednik ZSUGSB

Zdenko Horvat, dipl.ing.

 

Pripadajuće obrasce možete preuzeti na dolje navedenim link-ovima:

OBRAZAC A

OBRAZAC B

OBRAZAC C

OBRAZAC D

OBRAZAC PRS-v1

OBRAZAC PRS-v2