Javni natječaj – Stručni tajnik – I

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA

Stanka Vraza 2/a, Slavonski Brod

OIB: 94022100082

Slavonski Brod, 21. lipnja 2022.

 

Na temelju članka 49. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda, Upravni odbor Zajednice raspisuje i objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

u Zajednicu sportskih udruga Grada Slavonskog Broda, Stanka Vraza 2/a, Slavonski Brod

za sljedeće radno mjesto:

 

– Stručni tajnik – I , 1 izvršitelj

Struka i stručna sprema:    SSS općeg ili ekonomskog smjera, VŠS/VSS društvenog smjera

Posebni uvjeti: – 3 godine radnog iskustva

Popis karakterističnih poslova:

– izrada i realizacija programa rada;

– suradnja i pomoć u organizaciji i unapređenju rada udruga;

– koordinacija rada tijela u izradi odluka, zaključaka te provedbe istih;

– vođenje stručne korespondencije, samostalno i po odluci tijela;

– prijem, otprema, urudžbiranje i arhiviranje pošte;

– vođenje evidencija;

– prisustvovanje športskim natjecanjima, sjednicama tijela;

– organizacija i tehnički poslovi oko sjednica tijela i vođenje zapisnika;

– i drugi poslovi u djelokrugu rada po nalogu Glavnog tajnika.

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete navedene u ovom Javnom natječaju za radno mjesto za koje se prijavljuju.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Radni odnos se sklapa uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

U radni odnos ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti ili protiv kojih se vodi kazneni postupak pred nadležnim sudom.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti putem testiranja i stručnog dijela i intervjua. Provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu,  ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom Javnom natječaju te koji budu pozvani na provjeru. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda https://zsugsb.hr objavit će se vrijeme i dan održavanja intervjua.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi za Javni natječaj pozvati se na to pravo, navesti kategoriju po kojoj ostvaruje prednosti, priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz čl. 101 stavaka 1 .-3. i čl. 102. stavaka  1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze. Kandidati su u tom slučaju dužni priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji sadržan je u priloženom linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba s invaliditetom u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati su dužni predati prijavu na Javni natječaj uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Javni natječaj“ dostupnim na službenoj web-stranici Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda, uz objavu ovog Javnog natječaja. U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte).

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokumente navedene  u Tekstu natječaja:

 

UPUTE ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

OBRAZAC PRIJAVE

JAVNI NATJEČAJ – TEKST